Adres: ul. Wajdeloty 1, 20-607 Lublin, tel./fax. (081) 525-21-23, email: sp29lub@vp.pl

Aktualności

Stypendia szkolne
2014-09-08 12:21:21, dodano przez: Aneta Gajda

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość uzyskania stypendiów szkolnych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stypendia są przyznawane na 10 miesięcy nauki szkolnej (od września do czerwca).

Stypendium szkolne są być udzielone na:

· całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęcia rozwijając uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;

· pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień-czerwiec, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

- dochód nie przekraczający 456 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- ciężkiej lub długotrwałej choroby,

- wielodzietności,

- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- rodziny niepełnej,

- zdarzenia losowego.

- wypełnienie wniosku, przedłożenie oświadczenia o wysokości dochodów oraz oświadczenia o pozwoleniu na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w pokoju psychologiczno-pedagogicznym.

Wypełnione należy złożyć w szkole u u pedagoga i psychologa szkoły do dnia 15 września.

 

Formularze i dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla Rodziców

Tekst uchwały o pomocy materialnej o charakterze socjalnymOPŁATY ZA OBIADY - WRZESIEŃ
2014-08-31 22:09:27, dodano przez: Aneta Gajda

Wpłaty na obiady za miesiąc wrzesień 2014 r. będą przyjmowane w dniach:

1 IX - w godz. 900 - 1330

2 IX - w godz. 800 - 1600

3 IX - w godz. 800 - 1500

W pozostałe dni miesiąca w godz. 900 - 1300.

Stawka dzienna wynosi 1,50 zł.

 

Istnieje również możliwość zapłaty za obiady poprzez dokonanie wpłaty na konto.

 

Nr konta: 70 1240 1503 1111 0010 0166 3632


Osoby, które zechcą dokonać odpisu za ubiegły miesiąc, proszone są o uzgadnianie osobiście lub telefonicznie kwoty wpłaty.

Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

Opłata za wrzesień 2014 wynosi 31,50 zł.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, 1.09.2014 r.
2014-08-25 22:18:44, dodano przez: Aneta Gajda

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r.

 

900 klasy IV - VI w sali gimnastycznej

 

1030 klasy II - III w sali gimnastycznej

 

1200 klasy I w salach lekcyjnych:

                                                Ia - s. 15 (p. M. Woźniak)

                                                Ib - s. 7 (p. B. Wiak)

                                                Ic - s. 17 (p. B. Cegłowska)

                                                Id - s. 11 (p. M. Sieńko-Szczerba)

                                                Ie - s. 13 (p. E. Kwaśna)

                                                If - s. 8 (p. I. Oleksa)

 

Po spotkaniu z wychowawcami klasy przechodzą do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się uroczyste pasowanie na ucznia.Lista dzieci przyjętych do świetlicy
2014-08-25 11:22:58, dodano przez: Aneta GajdaSzkolny zestaw podręczników dla klas I w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-19 20:56:53, dodano przez: Aneta Gajda

W związku z wejściem w życie z dniem 8 lipca br. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811), informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej nie kupują podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podręczniki oraz materiały zapewnia szkoła.

Podręczniki do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych (religia) zakupują rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyli w tych zajęciach po 1 września 2014 r.1 2 3 4 ... 30 31 >>